Základní informace o MŠ


 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola, Vítězná okres Trutnov
pro školní rok 2019/20

V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme pod registračním číslem seznam přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ:
(přidělené registrační číslo)

9

14

10

8

13

11

12

Schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí se bude konat
v pondělí 24. 6. 2019 od 13 hodin v budově MŠ.
 
Případné změny a nové informace můžete sledovat na http://www.zsvitezna.cz/…o-rodice-ms/, dále na nástěnce a vchodových dveřích MŠ. 
 

Datum zveřejnění seznamu přijatých dětí:   17. 5. 2019

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2019–20 

proběhne ve dnech 2. a 3. května 2019 v budově MŠ, 

Kocléřov 123, 544 62 Vítězná.

  Čtvrtek      2. 5. 13:00 – 15:00 hodin

  Pátek        3. 5. 10:00 – 11:00 hodin

Ke stažení: Vyhlášení zápisu 2019 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ


ZÁKLADNÍ  INFORMACE O MŠ

Kontakty:

Adresa pracoviště MŠ: Kocléřov 123, 544 62 Vítězná
Adresa ředitelství ZŠ a MŠ: Kocléřov 12, 544 62 Vítězná
E-mail:  skolka@zsvitezna.cz
Telefony:
  • 739 454 944  - ved. MŠ a 2. třída
  • 739 368 803  - 1. třída 
Facebook: https://www.facebook.com/ms.vitezna
Fotoalbum: http://msvitezna.rajce.idnes.cz/
Pověřenec GDPR: Lenka Procházková, 730 164 404, prochazkova@kjh.cz
 
 

Vzdělávací program:

Vzdělávání v mateřské škole realizujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT, do kterého mohou v případě zájmu v MŠ nahlížet všichni rodiče, případně i další zájemci z řad veřejnosti. Nášvzdělávací program vychází z aktualizovaného RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), který vydalo MŠMT v lednu 2017. Při jeho naplňování usilujeme o rozvíjení osobnosti dětí, podpoře jejich tělesného rozvoje a zdraví, jejich osobní pohody a spokojenosti. Motivujeme děti k poznávání a učení, napomáháme jim v chápání okolního světa, učíme je žít ve společenství ostatních, přibližujeme dětem normy a hodnoty touto společností uznávané. Také RVP PV je k dispozici v mateřské škole k nahlédnutí i nepedagogické veřejnosti.


Provoz MŠ:

6:30 – 16:00 hodin.
Ranní příchody 6:30 – 8:00 hodin, po předchozí dohodě i později.
Odchody dětí jsou domlouvány individuálně, nejdříve však ve 12:00 hodin (mimo adaptačního období nebo výjimečných situací).

 
O mateřské škole:
Naše dvoutřídní mateřská škola je součástí příspěvkové organizace s právní subjektivitou s názvem Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov. Organizace vznikla v roce 2003 sloučením původní školy mateřské se základní v souvislosti s reformami veřejné správy (v době zrušení okresních úřadů). Děti docházející do naší MŠ mohou využívat při svých činnostech nejen prostory  a vybavenou zahradu mateřské školy, ale také nedaleké hřiště a krásné přírodní prostředí v blízkém okolí.
Naše mateřská škola se nachází v klidném a příjemném prostředí v centru obce. U budovy, kde v přízemí sídlí také obecní úřad, je velká školní zahrada, vybavena altánem, zahradním domkem, herními prvky, dvěma pískovišti a mobiliářem. V roce 2008 se nám podařilo zvýšit kapacitu dětí z 28 na 40 a otevřít tak dvě třídy. Došlo k úpravám některých prostor a postupně se nám daří dovybavovat učebny a herny tak, aby byly pro děti vyhovující. V roce 2016 jsme společně s dětmi vysadili na zahradě MŠ čtyři stromy, čímž jsme navázali na naši výsadbu javorové aleje od budovy MŠ směrem k čističce, kterou jsme založili a zahájili ve spolupráci s Ing. Zuzanou Kazmirowskou v roce 2015. 
V letošním roce (jaro 18) se nám podařilo zajistit další vybavení a pořídit dva nové herní prvky na školní zahradu. Jedná se o Monkey's pyramidu 2 200 a o herní sestavu Monkey's Camelot 11, které dětem udělaly obrovskou radost. Oba prvky splňují bezpečnostní normy stanovené pro veřejný sektor a  výrazně obohatily a zkvalitnily možnosti dětí při našich každodenních pobytech venku. 

cimg9659-nahled budova-ms-nahled

Snahou učitelek v mateřské škole je navázat na výchovu dítěte v rodině. Předškolním vzděláváním sledujeme tyto rámcové cíle: 
  • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
Pokládáme základy k celoživotnímu vzdělávání dětí dříve, než zahájí povinnou školní docházku. Snažíme se, aby veškerá vzdělávací nabídka směřovala k naplňování elementárních základů klíčových kompetencí (způsobilostí)  – kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské. Používáme především metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi. Doba trvání činností je přizpůsobena věku dětí a jejich individuálním potřebám a schopnostem.
 
Kapacita a organizace: 

Celková kapacita MŠ je 40 dětí. Mateřská škola je tvořena dvěma třídami, kde jsou děti rozděleny dle věku
  • 1. třída – mladší děti (věk 2 – 4 roky)
  • 2. třída – starší děti (věk 4 – 6 let)
Dopolední vzdělávací činnosti probíhají obvykle odděleně ve dvou třídách, v okrajových částech provozu společně. Pravidelný denní rytmus a řád je pružný a flexibilní, tak aby šlo činnosti přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. Prostorové uspořádání mateřské školy umožňuje přistupovat empaticky k přáním kamarádů či sourozenců účastnit se některých aktivit s dětmi z druhé třídy (po dohodě s učitelkami). V mateřské škole pracují tři kvalifikované učitelky - Dagmar Marelová, Bc. Anna Jiráčková a Eva Nosková. Jelikož jsme menší mateřskou školou, děti zde postupně vždy poznají všechny dospělé osoby. Aby vzájemné navázání kontaktů a důvěry mohlo probíhat častěji v přirozených běžných situacích a plynuleji, střídají se pravidelně všechny tři učitelky u všech dětí a postupně pracují s oběma třídami. Při  vzdělávacích aj. činnostech je dětem i učitelkám nápomocna školní asistentka paní Blahoutová. Při stravování a oblékání pravidelně pomáhá paní Nováková, která pracuje na pozici školnice, ale má v náplni práce nejen úklid, ale navíc spolupráci s učitelkami při pomoci dětem a péči o ně. Tato pomoc, která je v českém školství specifikem právě mateřských škol, je velice užitečná a prospěšná, neboť to, že je dětem k dispozici další dospělá osoba, jim velmi pomáhá lépe a rychleji získat pocit bezpečí a jistoty v cizím prostředí, kde pobývají bez přítomnosti svých nejbližších.
 

Logopedický asistent:  Bc. Anna Jiráčková
Rodiče mají možnost s logopedickým asistentem spolupracovat v případech, kdy jejich dítě dochází na logopedii nebo konzultovat situace, kdy bude třeba rozhodnout, zda je komunikační schopnost dítěte narušena a jak ji řešit. Jednou z kompetencí je spolupráce na preventivních opatřeních vzniku poruch řeči a prevenci vzniku čtenářských obtíží. (Vzdělání asistenta: vzdělávací program „Logopedický asistent – Primární logopedická prevence ve školství“ , NIDV, 2017 – 2018)


CO S SEBOU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY?

Doporučený seznam věcí naleznete – na http://www.zsvitezna.cz/dokumenty-ms
 
Poslední aktualizace 17. 4. 2019

Anna Jiráčková, přečteno 16649x