Informatické myšlení

Vážení rodiče,

s ohledem na změny v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy ze strany MŠMT se do výuky na prvním stupni základních škol zavádí výuka nového předmětu – Informatika. S předchozí výukou IT, PC nebo taktéž informačních a komunikačních technologií, jak se předměty nazývaly, nemá ale příliš společného. Zatím co v minulých letech se žáci učili používat pouze určité vybrané softwary, napsat článek, udělat tabulku a umět vyjmenovat hardware, ze kterého se skládá počítač, což je pouze digitální gramotnost, je nynější pojetí výuky informatiky velice odlišné. V hodinách informatiky půjde především o rozvoj takzvaného informatického myšlení, které se o znalosti a dovednosti z informatiky opírá a které pak žáci skutečně ve své pozdější práci mohou využít. Pomáhá totiž žákům účelně specifikovat problémy, které chtějí řešit, získat a zpracovat potřebné informace, najít různá řešení a mezi sebou je porovnat. Tento předmět si klade za cíl u žáků rozvíjet logické myšlení, aplikovat již osvojené vědomosti a tento způsob řešení problémů a úloh využít ve všech ostatních aspektech života.

                                         Pavel Hrubý, nově také učitel informatiky😊