Etická výchova

Vizí etické výchovy je morálně vyzrálý člověk, který se vyznačuje empatií, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením sebe i jiných a prosociálními formami chování.

 V naší škole pracujeme a žijeme dle principů etické výchovy, kde :

  1. má každý člověk svoji důstojnost – respektujme individualitu druhých
  2. člověk je bytost svobodná a zodpovědná – podporujme žáky v samostatném a zodpovědném rozhodování
  3. nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost – za vhodných podmínek realizujme zážitkové aktivity
  4. pro vzdělávání je důležité výchovné společenství založené na důvěře – podporujme toto společenství častým vyjadřováním pozitivních citů
  5. učitel výchovně působí především svým příkladem

Výchovný program

Etická výchova, která se prolíná (prozatím průřezově) ve všech předmětech, se skládá z deseti témat. Výsledkem dobře zvládnutých témat je osvojení si žádoucích sociálních dovedností žáky, které vedou až k prosociálnímu chování zaměřující se na pomoc ostatním bez očekávané vnější odměny. Zpětnou vazbou je dobrý pocit a vnitřní potřeba dělat to, co prospěje druhému (jako např. projevování soucitu s lidmi, kteří mají těžkosti, radost z obdarování někoho, nebo rozdělení se s někým, namáhání se ve prospěch druhých, přijímání úspěchů jiných lidí bez závisti, pochopení starostí a problémů jiných lidí).

Osvojování sociálních dovedností by nemělo být nahodilé, proto v etické výchově doporučujeme začínat od jednoduchých a základních témat ke složitějším. Například žák by měl nejprve dokázat přijmout sám sebe (vytvoří si pozitivní sebehodnocení) a teprve pak bude schopen pozitivně hodnotit druhé. Co sám nemá, nemůže autenticky promítat do svých sociálních vztahů. Proces osvojování pak připodobňujeme k výstupu po schodech. Díky dalším aplikačním tématům (Etické hodnoty, Rodinný život, Duchovní rozměr člověka, Ekonomické hodnoty, Ochrana přírody a životního prostředí) mohou žáci vhodněji a efektivněji realizovat osvojené sociální dovednosti v každodenním životě.

Výchovný styl

Rozvoj etického chování žáků vede, s využitím těchto zásad (vytvořit z třídy výchovné společenství, přijmout druhého takového, jaký je, vývoj k prosociálnímu chování, stanovit jasná pravidla hry, do výchovného procesu zapojit i rodiče, vytvářet radostnou atmosféru), k vytvoření vlastního úsudku na základě vlastního prožívání a zážitků. Učitel zůstává v pozadí, vytváří či reaguje na zajímavé situace a nechá děti uvažovat, diskutovat, experimentovat a získávat nové zkušenosti. prozatím průřezově – jsme otevřeni zařadit dle potřeb výuku etické výchovy jako samostatného předmětu, budeme sledovat efektivitu implementace do běžné výuky