Úplata za vzdělání ve školní družině 2021/2022

Výše měsíční úplaty je stanovena na 150 Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

 Placení úplaty

1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka zařazeného do školní družiny.

2. Úplata je vybírána paní vychovatelkou školní družiny v hotovosti na období 1. pololetí, je však možné dohodnout individuální řešení.

3. Vybraná úplata se stane součástí rozpočtu školy a bude využita pro potřeby školní družiny. 

Snížení úplaty

V souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném od 23. 10. 2020 se úplata za zájmové vzdělávání poměrně sníží v případě, že je provoz školní družiny v příslušném kalendářním měsíci omezen či přerušen na dobu delší než 5 vyučovacích dnů (např. rozhodnutím krajské hygienické stanice. MŠMT), a to podle počtu dnů po 5. dni od uzavření školní družiny. Vyúčtování bude provedeno po 30. 6. příslušného školního roku.

Osvobození od placení úplaty

Ředitel školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).