Školské poradenské pracoviště

1.Účel poradenské služby ve škole

Poradenská služba je poskytována žákům a jejich zákonným zástupcům. Účelem poradenských služeb školy je přispívat zejména k:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu výchovy a vzdělávání,
 • naplňování výchovných a vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků,
 • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,
 • prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
 • prevenci a řešení výchovných a výukových obtíží,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro děti, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách,
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro děti nadané,
 • podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,
 • metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • metodické podpoře asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,
 • posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,
 • součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.

2. Zaměření a cíle poradenské služby ve škole

Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí současně jako speciální pedagog, dále službu metodika prevence (pracovník bude vyškolen) a školního psychologa (připravujeme spolupráci) a spolupracuje zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

3. Zaměření poradenské služby

 • Prevence školní neúspěšnosti

Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

 • Prevence sociálně patologických jevů

Věnovat se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevence jeho vzniku. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

 • Žáci nadaní

Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané

 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajistit metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

 • Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče)

 • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků

4. Personální zajištění poradenské služby

Poradenská služba:

Prevence školní neúspěšnosti:

 třídní učitel 1. a 2. roč. – Mgr. Radka Mazáková

 třídní učitel 3. roč. – Ing., Mgr. Pavel Hrubý

 třídní učitel 4. a 5. roč. Mgr. Gabriela Sacherová

a  speciální pedagog – Mgr., Bc. Elena Lahučká

Prevence sociálně patologických jevů (třídní učitelé jednotlivých ročníků, školní psycholog – připravujeme spolupráci, spolupráce s PPP – metodik prevence – na objednání)

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální pedagog, třídní učitelé jednotlivýh ročníků)

Žáci nadaní (třídní učitelé jednotlivých ročníků, školní psycholog, PPP)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (ředitelka školy Mgr., Bc. Elena Lahučká)

Spolupráce s poradenskými zařízeními (ředitelka školy)

Spolupráce se zákonným zástupcem (třídní učitelé, ředitelka školy)

5.Podmínky pro poskytování poradenské služby

Poradenské služby ve škole jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům.
Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném ve směrnici, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, školy.

6.Prostory a časová dostupnost poradenských služeb

Žáci: kdykoliv

Pedagogičtí pracovníci: kdykoliv

Zákonný zástupce: kdykoliv po předchozí domluvě

Školní psycholog od nového školního roku

Metodik prevence bude postupně vyškolen