Úplata za vzdělávání ve školní družině 2022/2023

Úplata za vzdělání ve školní družině
Výše měsíční úplaty

je stanovena na 150 Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

Placení úplaty

1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka zařazeného do školní družiny vedoucí
vychovatelce paní Dagmar Fiedlerové v hotovosti.
2. Úplata je vybírána za období, ve kterém je žák zařazen ve školní družině:
– 1. pololetí: období září – prosinec (ŠD v plné výši či s využitím zájmových kroužků -600,- Kč, při zkrácení doby 400,-kč)
– 2. pololetí: období leden – červen (ŠD v plné výši či s využitím zájmových kroužků -900,- Kč, při zkrácení doby-600,-kč)
3. Pokud bude žák ve školní družině pobývat celý týden v jakkoliv zkráceném režimu, bude úplata snížena 100, – Kč měsíčně (1. pololetí – 400,-kč / 2.poleletí – 600,-kč)
4. Z vybrané úplaty budou nakoupeny didaktické hry do školní družiny, pomůcky a materiály k ručním a výtvarným pracím ve školní družině.

Snížení úplaty

V souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném od 23. 10.
2020 se úplata za zájmové vzdělávání poměrně sníží v případě, že je provoz školní družiny
v příslušném kalendářním měsíci omezen či přerušen na dobu delší než 5 vyučovacích dnů
(např. rozhodnutím krajské hygienické stanice. MŠMT), a to podle počtu dnů po 5. dni od uzavření školní družiny. Vyúčtování bude provedeno po 30. 6.

Osvobození od placení úplaty

Ředitelka školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).