Zápis do 1. třídy 2023-2024

Oznámení o výsledcích zápisu

termíny zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4  zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanovila ředitelka školy – pro školní rok 2023/2024:

Prezenčně v termínu 3.4.2023 (pondělí) a 4.4.2023 (úterý) od 14:00 do 17:00.

Předškoláci a rodiče se mohou po předchodzí domluvě účastnit výuky v 1. třídě, navštívit školní družinu, prohlédnout si školu. Dveře jsou vám vždy otevřené.

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

 • písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

V případě, že nemůžete předložit doporučující posouzení školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa, bude správní řízení o zápisu přerušeno do doby jejich předložení škole a to nejpozději 15 dnů před zahájením školního roku 2022/2023. V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky v pracovní dny na čísle 499 395 268, 733 712 313.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad školní docházky a žádosti bude vyhověno, musí dítě v září 2022 povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole – tu ovšem na naší škole neotvíráme.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání tiskopisu písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Tiskopis je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – ID schránky: urzmizn ,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné nejprve telefonicky kontaktovat školu v pracovní dny na čísle 499 395 268, 733 712 313.

V případě nemoci nebo karanténních opatření kontaktujte vedení školy na výše uvedých číslech nebo e-mailem.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. K tomu budete školou telefonicky vyzváni.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede do tiskopisu zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 • zákonný zástupce předloží rodný list dítěte
 • zákonný zástupce dodá musí předložit doklad totožnosti

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou zároveň zjišťujeme:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu tohoto zástupce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doručí do školy:

V případě, že nemůžete předložit doporučující posouzení školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa, bude správní řízení o zápisu přerušeno do doby jejich předložení škole a to nejpozději 15 dnů před zahájením školního roku 2023/2024.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů, tj. do 15. května 2023. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy www.zsvitezna.cz, na nástěnce v MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

Přidělené registrační číslo tvoří první dvě písmena příjmení, první dvě písmena křestního jména a číslo tvořené dnem a měsícem narození dítěte, např.: Josef Novák 12. 5. 2014 = NOJO1205.

Rozhodnutí o nepřijetí

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) statutární orgán právnické osoby ‐ ředitelka školy.

Odvolání

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy.

Do doby zahájení povinné školní docházky mohou zákonní zástupci pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji posilováním oblastí, které uvádíme v Desateru pro rodiče.

Kontakt na školské poradenské zařízení Královéhradeckého kraje

PPP (Pedagogicko psychologická poradna) a SPC (Speciálně pedagogické centrum) Trutnov, Lipová 223, Horní Předměstí, Trutnov 541 01, tel: 499 813 080, web: https://www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-trutnov/, https://www.poradenstvikhk.cz/spc/

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy potvrzení žádosti o odklad povinné školní docházky.